• Goede prijs/kwaliteitsverhouding
 • Advies op maat
 • Hoge klanttevredenheid

Gegevens Michiel Zuur Gordijnen

Burg. Warnaarsstraat 5
7642 CT Wierden
E-mailadres: info@michielzuurgordijnen.nl
KvK-nummer: 06072950
BTW-identificatienummer: NL01583075B49

 

Artikel 1 DEFINITIES

 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product afneemt van Michielzuurgordijnen.nl.
 2. Product: raamdecoratie in allerlei soorten en maten zoals aangeboden door Michielzuurgordijnen.nl op haar website.
 3. Website: de website tevens webshop corresponderend met het internet domein www.michielzuurgordijnen.nl

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, elke bestelling, elke offerte en / of elke overeenkomst (op afstand) tussen Klant en Michielzuurgordijnen.nl, evenals op elke uitvoering daarvan.
 2. Eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien die afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Michielzuurgordijnen.nl.
 4. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten aan Klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aan Klant aangegeven waar de algemene voorwaarden van Michielzuurgordijnen.nl zijn in te zien en worden de algemene voorwaarden op verzoek van Klant per e-mail of op een andere wijze kosteloos toegezonden.
 5. In het geval dat de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, zal aan Klant de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten. Het is dan voor Klant mogelijk om de tekst van de algemene voorwaarden op te slaan. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten aan Klant worden aangeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en aan Klant worden aangegeven dat op zijn verzoek de algemene voorwaarden kosteloos per e-mail of per andere wijze aan hem worden toegezonden door Michielzuurgordijnen.nl
 6. Indien Michielzuurgordijnen.nl gebruikmaakt van tussenpersonen en / of andere derden, dan zijn op de werkzaamheden van die tussenpersonen en / of andere derden de bepalingen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 3 OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat Klant een bestelling plaatst via de Website (webshop). Klant geeft hierbij via keuzevelden, buttons e.d. de maten, kleur en afwerkingswensen e.d. op. Dit wordt overzichtelijk door Michiezuurgordijnen.nl getoond in de winkelwagen waarna de klant overgaat tot het inloggen als (toekomstige) klant of gast. Na het invullen van persoonlijke gegevens, de manier van betalen (Ideal of bankoverschrijving) en of Klant verzending wenst of het Product zelf wil ophalen, moet Klant aangeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Hierna ontvangt Klant een bevestiging van Michielzuurgordijnen.nl van de bestelling en van de betaling indien gebruik is gemaakt van Ideal. Indien gebruik is gemaakt van een bankoverschrijving dan ontvangt Klant slechts een bevestiging van bestelling en een verzoek tot het overmaken van het verschuldigde bedrag.
 3. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag via Ideal of bankoverschrijving, zal Michielzuurgordijnen.nl het Product / de Producten bestellen.
 4. Klant ontvangt tussentijds automatische bevestigingen (bij bestelling en betaling via Ideal) en handmatige bevestigingen (bij ontvangst van het verschuldigde bedrag op de bankrekening en wanneer het product wordt verzonden / is af te halen).
 5. Michielzuurgordijnen.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan erkennen.
 6. Michielzuurgordijnen.nl zorgt voor een veilige webomgeving en maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data, in het geval de overeenkomst via de elektronische weg wordt gesloten. Zie hiertoe ook de Privacy verklaring van Michielzuurgordijnen.nl zoals vermeld op haar Website.

Artikel 4 PRODUCT

 1. Michielzuurgordijnen.nl biedt op haar Website raamdecoratie aan in allerlei soorten en maten.
 2. De Producten die Michielzuurgordijnen.nl aanbiedt zijn maatwerkproducten. Zoals aangegeven dient Klant zelf de maten op te nemen en deze door te geven aan Michielzuurgordijnen.nl bij bestelling via de Website (webshop).
 3. Informatie en afbeeldingen over de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Het is toch mogelijk dat hier onverhoopt fouten in staan, hiervoor of voor de hieruit voortvloeiende schade is Michielzuurgordijnen.nl niet aansprakelijk. Vanwege instellingen van
  het beeldscherm van Klant wijken de kleuren van het Product af van de werkelijkheid. Zie hiertoe ook de Disclaimer van Michielzuurgordijnen.nl zoals vermeld op haar Website.

Artikel 5 KOOP OP AFSTAND

 1. Indien het aanbod van Michielzuurgordijnen.nl een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden staat, dan wordt e.e.a. door Michielzuurgordijnen.nl uitdrukkelijk in haar aanbod / offerte aangegeven.
 2. Aangezien alle Producten die Klant kan bestellen bij Michielzuurgordijnen.nl op maat worden gemaakt op grond van maatvoeringen die Klant zelf aan Michielzuurgordijnen.nl doorgeeft (via de Website), is het wettelijke herroepingsrecht voor de Producten van Michielzuurgordijnen.nl uitgesloten ingevolge artikel 7:46d lid 4 sub b onderdeel 1 Burgerlijk Wetboek. De mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig artikelen 7:46d lid 1 en 7:46e Burgerlijk Wetboek is aldus niet van toepassing.

Artikel 6 PRIJZEN / BETALING

 1. De prijzen in de bestelling, offerte, orderbevestiging en / of aanbieding zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De prijzen genoemd in bestelling, offerte, orderbevestiging en / of aanbieding zullen niet worden verhoogd voor de periode zoals vermeld in de bestelling, offerte, orderbevestiging en / of aanbieding. Dit, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.
 3. Aanbiedingen die Michielzuurgordijnen.nl toont op haar Website gelden tot het moment van tonen op de Website. Nadat de aanbieding van de Website is gehaald kan Klant geen rechten meer ontlenen aan die aanbieding.
 4. Zoals aangegeven dient Klant vooraf te betalen, tenzij schriftelijk met Michielzuurgordijnen.nl anders is overeengekomen. Na ontvangst van het volledige factuurbedrag zal Michielzuurgordijnen.nl het Product vervaardigen / bestellen.
 5. Zoals aangegeven geschiedt betaling via Ideal of per bankoverschrijving.
 6. Indien Klant zich schuldig maakt aan wanbetaling heeft Michielzuurgordijnen.nl het recht, behoudens wettelijke beperkingen, om de vooraf aan Klant bekende redelijke kosten in rekening te brengen, met een minimum van administratiekosten van € 125,- inclusief BTW.

Artikel 7 LEVERING

 1. De levertijd van het Product betreft 2 – 6 weken na ontvangst van het factuurbedrag. De levertijd verschilt per aangeboden Product; zie ook Levering.
 2. Michielzuurgordijnen.nl doet haar uiterste best om binnen de termijnen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel en de termijnen genoemd in de bestellingen, offertes, orderbevestigingen e.d. aan Klant te leveren.
 3. Wanneer de uiterste leveringstermijn overschreden wordt, zal Michielzuurgordijnen.nl Klant daarvan in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan Klant terugbetaald.
 4. Klant dient aan te geven of het Product dient te worden afgeleverd bij het door Klant opgegeven adres of dat Klant het Product komt ophalen bij de winkel van Michielzuurgordijnen.nl (adres: Burg. Warnaarsstraat 5, Wierden).
 5. Indien Klant kiest voor bezorging dan wordt het Product afgeleverd op het overeengekomen afleveradres. De manier waarop het Product wordt verzonden (post, koerier, e.d.) aan Klant wordt bepaald door Michielzuurgordijnen.nl. De kosten voor verzending voor afleveradressen binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) staan vermeld op de Website of kunnen worden opgevraagd en per e-mail worden toegezonden. De verzendingskosten voor adressen op de Waddeneilanden en buiten Nederland worden apart aangegeven. Deze kosten zijn ook opvraagbaar bij Michielzuurgordijnen.nl.
 6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in het overeengekomen afleveradres onverwijld aan Michielzuurgordijnen.nl te melden.
 7. Het Product wordt uitsluitend afgeleverd aan de voordeur op de begane grond, tenzij schriftelijk met Michielzuurgordijnen.nl anders is overeengekomen. Eventueel transport naar bovengelegen verdiepingen dient Klant zelf te organiseren, Michielzuurgordijnen.nl is hier niet verantwoordelijk voor. Dit is alleen anders indien hiertoe aparte afspraken worden gemaakt waarbij de aanvullende kosten op dat moment worden vermeld en deel uitmaken van de overeenkomst.
 8. Indien in één order meerdere Producten worden besteld door Klant wordt de bestelling bezorgd nadat alle Producten bij Michielzuurgordijnen.nl binnen zijn.
 9. Indien Klant kiest om het Product af te halen op de afhaallocatie van Michielzuurgordijnen.nl in Wierden, dan kan dat op dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur, tussen 14.00 en 16.00 uur of op een nader overeen te komen dag en tijdstip eventueel aangegeven op de Website of per e-mail door Michielzuurgordijnen.nl.
 10. Michielzuurgordijnen.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van het Product totdat deze aan Klant geleverd is of door Klant is opgehaald. Hierna gaat het risico van schade en verlies van het Product over op Klant.
 11. Klant dient transportschade binnen 24 uur na ontvangst van het Product te melden aan Michielzuurgordijnen.nl via info@michielzuurgordijnen.nl.

Artikel 8 GEBREK / AAMSPRAKELIJKHEID

 1. Klant dient bij het afleveren dan wel het ophalen van het Product te onderzoeken of het Product voldoet aan wat is overeengekomen tussen Klant en Michielzuurgordijnen.nl.
 2. Klant is gehouden om binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het Product melding te doen van een gebrek aan het Product aan Michielzuurgordijnen.nl via info@michielzuurgordijnen.nl, met toevoeging van een foto van het Product waarop het gebrek is te zien. Na ontvangst van de melding zal Michielzuurgordijnen.nl contact opnemen met Klant en afspraken maken met Klant over de verdere afhandeling.
 3. Indien Michielzuurgordijnen.nl naar Klant toe moet n.a.v. een klacht, dan dient Klant de voorrijkosten van € 75,- of het bedrag dat op de Website is genoemd in geval dit hoger is, te betalen. Als de klacht gegrond is dan vervallen de voorrijkosten. Klant kan het Product ook zelf brengen naar Michielzuurgordijnen.nl. In dat geval worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.
 4. Montage van het Product is de verantwoordelijkheid van Klant. Aantoonbare ondeugdelijke montage kan niet leiden tot retourzendingen van het Product en / of aanspraak op garantie door Klant. Zie hiertoe tevens artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 5. Tenzij er sprake is van grove opzet of schuld aan de zijde van Michielzuurgordijnen.nl, is Michielzuurgordijnen.nl niet gehouden tot betaling van enige directe dan wel indirecte schadevergoeding aan Klant en / of derden.
 6. Indien Michielzuurgordijnen.nl, om het even om welke reden, toch gehouden is om schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag uit de factuur voor het Product waardoor de schade is veroorzaakt. Klant draagt een eigen risico van € 100,- exclusief BTW of het bedrag dat op de Website is genoemd in geval dit hoger is.

Artikel 9 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Michielzuurgordijnen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Klant na te komen. Michielzuurgordijnen.nl heeft bij overmacht de mogelijkheid om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Michielzuurgordijnen.nl zal dit schriftelijk aan Klant mededelen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Michielzuurgordijnen.nl onafhankelijke omstandigheid, niet te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waardoor nakoming van de verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd. Voorbeelden van overmacht zijn; stakingen, storingen in het telecommunicatienetwerk, het niet beschikbaar zijn van de Website, bedrijfsstoringen, brand, overstroming, niet (of niet tijdige) levering van toeleveranciers, faillissement toeleveranciers e.d.

Artikel 10 GARANTIE

 1. Op de door Michielzuurgordijnen.nl geleverde Producten wordt een garantie gegeven van 1 jaar.
 2. Klant kan geen beroep doen op de garantie uit lid 1 van dit artikel, indien het gebrek aan het Product is ontstaan door onjuiste montage van het Product en / of verkeerd gebruik van het Product en / of wanneer aan het Product zonder toestemming van Michielzuurgordijnen.nl door Klant of een door Klant ingehuurde derde wijzigingen zijn aangebracht dan wel een poging daartoe is ondernomen en / of wanneer Klant het Product heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het Product niet is gemaakt.
 3. Tevens blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een door Michielzuurgordijnen.nl en / of fabrikant verleende garantie doet niets af aan de rechten die Klant jegens Michielzuurgordijnen.nl en / of fabrikant kan doen gelden op grond van de wet en / of de overeenkomst (op afstand).
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Michielzuurgordijnen.nl onafhankelijke omstandigheid, niet te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waardoor nakoming van de verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd. Voorbeelden van overmacht zijn; stakingen, storingen in het telecommunicatienetwerk, het niet beschikbaar zijn van de Website, bedrijfsstoringen, brand, overstroming, niet (of niet tijdige) levering van toeleveranciers, faillissement toeleveranciers e.d.

Artikel 11 OVERIG

 1. Michielzuurgordijnen.nl is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen ten aanzien van nieuwe leveringen van het Product d.w.z. na de bekendmaking in de hierna volgende zin. Genoemde wijzigingen gaan in, twee weken of een nader te bepalen termijn, na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant dan wel een melding van gewijzigde algemene voorwaarden op de Website.
 2. Van klachten kan Klant Michielzuurgordijnen.nl via info@michielzuurgordijnen.nl of schriftelijk op de hoogte stellen. Klant kan de brief zenden naar het adres zoals bovenaan deze algemene voorwaarden aangegeven. De ontvangst van de klacht wordt binnen 14 dagen na dagtekening van de ontvangen schriftelijke klacht bevestigd en eveneens wordt aangeven wanneer een inhoudelijke reactie door Michielzuurgordijnen.nl wordt gegeven.
 3. Michielzuurgordijnen.nl heeft een klantenservice. Deze is per e-mail te bereiken via info@michielzuurgordijnen.nl

Artikel 12 RECHTSFORUM

 1. De overeenkomsten tussen Klant en Michielzuurgordijnen.nl waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met genoemde overeenkomsten tussen Klant zijnde een natuurlijke persoon en Michielzuurgordijnen.nl, worden berecht door de rechtbank te Almelo, tenzij Klant bezwaar maakt binnen 1 maand nadat hierop beroep wordt gedaan in welk geval geschillen zullen worden berecht door de rechter die volgens de wet bevoegd is. Indien Klant een rechtspersoon betreft is bij een geschil voortvloeiende uit of in verband met genoemde overeenkomsten uitsluitend de rechtbank Almelo bevoegd.